Privacybeleid

 

PRIVACY-BELEID

 

A-Vision Software respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd voor volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonlijke gegevens, de doeleinden ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

 

Indien u meer informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat u het gebruik van cookies en andere volgapparatuur accepteert, zullen wij geen niet-anonieme analytische cookies en/of volgapparatuur op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Met het verdere bezoek aan deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we op onze website een andere manier hebben voorzien om cookies te accepteren.

 

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens een bezoek aan onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Definities

 1. Website (hierna: "Website") raspberry.a-vision.solutions.
 2. De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verantwoordelijke voor de verwerking"): A-Vision Software, gevestigd te Wilgenlaan, 7954EB ROUVEEN, Nederland, Kamer van Koophandel nummer: 68806027 .

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

 

De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult de gegevens en informatie van deze website niet gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, noch voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 - Inhoud van de website 

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) beelden, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te bedienen en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke wijze dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, is ten strengste verboden. Het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking niet onmiddellijk mag optreden tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een verklaring van afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

 

 

Artikel 4 - Beheer van de website

 

Met het oog op een goed beheer van de site, kan de controleur op elk moment:

 • de toegang tot de website op te schorten, te onderbreken, te beperken of te weigeren voor een bepaalde categorie bezoekers
 • alle informatie te verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette
 • de website tijdelijk onbeschikbaar maken om updates uit te voeren

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 1. De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in de werking van de website, die de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van één van zijn functionaliteiten tot gevolg hebben. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u aansluiting zoekt op onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
 2. De controleur is niet aansprakelijk voor een gerechtelijke procedure die tegen u wordt aangespannen:
 • vanwege het gebruik van de website of diensten die via het internet toegankelijk zijn
 • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
 1. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade die aan u of derden of uw apparatuur wordt toegebracht als gevolg van uw aansluiting op of het gebruik van de website en u zult zich onthouden van enige verdere (juridische) actie tegen de beheerder.
 2. Indien de beheerder betrokken is bij een geschil vanwege uw (ab)gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle vervolgschade van u te (her)vorderen.

 

Artikel 6 - Verzameling van gegevens

 1. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door A-Vision Software en (een) externe verwerker(s).
 2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verzamelaar gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en, indien van toepassing, om uw bestellingen te verwerken. Ze worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

 

Artikel 7 - Uw rechten op informatie

 1. Op grond van artikel 13, lid 2, sub b, van het BNPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, uitwissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensdraagbaarheid.
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]
 3. Elke aanvraag moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening plaatst en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen.
 4. Binnen een maand na de ingediende aanvraag ontvangt u van ons een antwoord.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.
 6. Het recht om te handelen in overeenstemming met artikel 11, lid 2, van 77 AVG om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van overtreding van enige wet of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
 2. Als er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke voor de verwerking bij de aanvraag van deze gegevens de verplichte aard van deze informatie aangeven.

 

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. A-Vision Solutions gebruikt uw elektronische informatie die wij na uw aankoop hebben om u te informeren over uw eigen gelijksoortige producten/diensten. U kunt zich hiertegen verzetten door het selectievakje aan te vinken in het bestelproces of tijdens de accountregistratie of door gebruik te maken van de opt-out optie die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw elektronische contactgegevens worden niet aan derden verstrekt.
 2. Uw persoonlijke gegevens worden door onze partners niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 3. Indien u tijdens uw bezoek aan onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(n) in kwestie. De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

 

Artikel 10 - Bewaring van gegevens

 

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur die door de wet wordt bepaald.

 

 

Artikel 11 - Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van onze website accepteert u het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

- Functionele cookies: zoals sessie- en logincookies om sessie- en logingegevens te verzamelen.

- Anonieme Analytische cookies: voor het verkrijgen van informatie over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.

- Tracking cookies: zoals reclamecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door het gebruik van deze cookies kunnen we uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties laten zien wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën van mensen op een andere manier wanneer ze zich op advertenties richten. Tracking cookies verwerken meestal persoonlijke gegevens.

 1. Concreet gebruiken we de volgende cookies op onze website:

Facebook (tracking cookie)

Google Adwords (tracking cookie)

Google Analytics

 1. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er cookies van de beheerder en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq

 

Artikel 12 - Beelden en aangeboden producten

 

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat bij een aangeboden product op onze website wordt geleverd.

 

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement waar de verzamelaar gevestigd is, is als enige bevoegd als er een geschil over deze voorwaarden kan ontstaan, behalve wanneer er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

 

Artikel 14 - Contact

 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen: A-Vision Software, [email protected] .