Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN A-Vision Solutions 

 

Definities

 1. A-Vision Solutions: A-Vision Software, gevestigd in Rouveen, Kamer van Koophandel nr. 68806027.
 2. Klant: de persoon met wie A-Vision Solutions een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: A-Vision Solutions en klant samen.
 4. Consument: een klant die een individu is die voor privédoeleinden handelt.

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens A-Vision Solutions.
 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.
 3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Prijzen

 1. Alle door A-Vision Solutions gehanteerde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW (indien van toepassing) en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 2. A-Vision Solutions heeft het recht om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, te allen tijde aan te passen.
 3. Verhogingen van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan, die A-Vision Solutions ten tijde van het uitbrengen van het aanbod of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. 4. De consument heeft het recht een overeenkomst op te zeggen als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot de diensten wordt door A-Vision Solutions bepaald op basis van de werkelijke werktijden.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van A-Vision Solutions, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden uitvoert, tenzij een ander uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen een totaalbedrag voor een door A-Vision Solutions geleverde dienst zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen, waarvan niet kan worden afgeweken.
 8. A-Vision Solutions heeft het recht om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Als de richtprijs hoger is dan 10%, moet A-Vision Solutions de klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Als de richtprijs hoger is dan 10%, heeft de klant het recht om het gedeelte van de bestelling dat de richtprijs met 10% overschrijdt, te annuleren.
 11. A-Vision Solutions heeft het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. A-Vision Solutions zal prijsaanpassingen aan de klant communiceren voorafgaand aan het moment dat de prijsverhoging van kracht wordt.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met A-Vision Solutions te beëindigen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. A-Vision Solutions kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant moet het volledige bedrag binnen 7 dagen na levering van het product hebben betaald.
 3. Betalingsvoorwaarden worden beschouwd als fatale betalingsvoorwaarden. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in gebreke is, zonder dat A-Vision Solutions de klant een aanmaning hoeft te sturen of hem in gebreke dient te stellen.
 4. A-Vision Solutions behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te maken van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van betalingsachterstand

 1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is A-Vision Solutions gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in gebreke is, waarbij een deel van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in gebreke blijft, is hij ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan A-Vision Solutions.
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien de klant niet tijdig betaalt, kan A-Vision Solutions haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling namens de klant zijn de vorderingen van A-Vision Solutions op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de klant weigert medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door A-Vision Solutions, is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan A-Vision Solutions te betalen.

Recht op herstel van goederen 

 1. Zodra de klant in gebreke blijft, heeft A-Vision Solutions het recht om zich te beroepen op het recht van terugvordering met betrekking tot de onbetaalde producten die aan de klant zijn geleverd.
 2. A-Vision Solutions beroept zich op het recht van herstel door middel van een schriftelijke of elektronische aankondiging.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gebracht van het geclaimde recht op herstel, dient de klant de betreffende producten onmiddellijk terug te sturen naar A-Vision Solutions, tenzij partijen overeenkomen om hierover andere afspraken te maken.
 4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Recht op annulering

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een afkoelingsperiode van 14 dagen zonder opgaaf van redenen annuleren, op voorwaarde dat / met uitzondering van
 • het product niet opzettelijk is beschadigd
 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben, zoals voedsel of bloemen
 • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken (dvd's, cd's, enz.)
 • het product is geen (vakantie)reis, vervoersbewijs, catering of een vorm van vrijetijdsbesteding,
 • het product is geen apart tijdschrift of een losse krant
 • de aankoop geen betrekking heeft op een (opdracht tot) spoedreparatie
 • de consument heeft geen afstand gedaan van zijn herroepingsrecht
 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd van 14 dagen gaat in:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of deel van een bestelling heeft ontvangen
  • zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument voor het eerst een dienst heeft gekocht
  • zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via het internet heeft bevestigd
 2. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected], desgewenst door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat kan worden gedownload via de website van A-Vision Solutions, https://a-vision.solutions/.
 3. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na kennisgeving van zijn herroepingsrecht aan A-Vision Solutions te retourneren, waarna zijn herroepingsrecht vervalt.
 4. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van A-Vision Solutions als de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 5. Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal A-Vision Solutions deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, mits de consument het product tijdig aan A-Vision Solutions heeft geretourneerd.

Schorsing van verplichtingen door de klant

 

De klant ziet af van het recht om de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.

 

Rechts van retentie

 1. A-Vision Solutions kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en behoudt in dat geval de door A-Vision Solutions aan de klant verkochte producten totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot A-Vision Solutions heeft betaald, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op basis van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan A-Vision Solutions verschuldigd is.
 3. A-Vision Solutions is nooit aansprakelijk voor enige schade die de klant zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Verrekening 

 

De klant doet afstand van zijn recht om elke schuld aan A-Vision Solutions te vereffenen met elke vordering op A-Vision Solutions.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. A-Vision Solutions blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van A-Vision Solutions onder welke overeenkomst dan ook met A-Vision Solutions, inclusief claims met betrekking tot de tekortkomingen in de uitvoering.
 2. Tot die tijd kan A-Vision Solutions haar eigendomsvoorbehoud inroepen en de goederen terugnemen.
 3. Voordat het eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien A-Vision Solutions een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft A-Vision Solutions het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij A-Vision Solutions, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. De levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft A-Vision Solutions het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
 5. Bij te late betaling is de klant automatisch in gebreke en kan hij geen bezwaar maken tegen te late levering door A-Vision Solutions.

Leveringstermijn

 1. Een door A-Vision Solutions opgegeven levertijd is indicatief en geeft de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding indien deze termijn niet in acht wordt genomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levering begint zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van A-Vision Solutions heeft ontvangen.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij A-Vision Solutions niet binnen [aantal dagen te laat] kan leveren of indien de partijen anders zijn overeengekomen.

Werkelijke levering

 

De klant moet ervoor zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

 

De transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Verpakking en verzending

 1. Als de verpakking van een geleverd product wordt geopend of beschadigd, moet de klant een notitie laten opstellen door de expediteur of bezorger voordat hij het product in ontvangst neemt. Bij gebrek daaraan kan A-Vision Solutions niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf zorg draagt voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport te melden aan A-Vision Solutions, bij gebreke waarvan A-Vision Solutions niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verbindt zich ertoe de volgende zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal:
  • geleverde goederen die nodig zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • goederen die eigendom zijn van A-Vision Solutions en die bij de klant aanwezig zijn
  • goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. Op eerste verzoek van A-Vision Solutions verzorgt de klant de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Opslag

 1. Indien de klant producten later bestelt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies volledig voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van een voortijdige of te late aankoop van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1.  Wanneer partijen een overeenkomst hebben gesloten met daarin opgenomen diensten, bevatten deze diensten alleen inspanningsverplichtingen voor A-Vision Solutions, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten geldt alleen voor defecten die worden veroorzaakt door een foutieve productie, constructie of materiaal.
 3. De garantie is niet van toepassing bij normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, veranderingen aan het product, nalatigheid of onjuist gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat op de klant over op het moment dat deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. A-Vision Solutions voert de overeenkomst naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. A-Vision Solutions heeft het recht om de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.
 3. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenstemming en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat A-Vision Solutions op tijd kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat A-Vision Solutions tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren aan de klant in rekening worden gebracht.

Informatieplicht van de klant

 1. De klant zal aan A-Vision Solutions alle informatie, gegevens en documenten die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in het gewenste formaat en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en documenten, ook als deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant hierom verzoekt, zal A-Vision Solutions de relevante documenten terugsturen.
 4. Indien de afnemer de door A-Vision Solutions in redelijkheid gewenste informatie, gegevens of documenten niet tijdig en niet behoorlijk verstrekt en de uitvoering van de overeenkomst daardoor vertraging ondervindt, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen A-Vision Solutions en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), of indien een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand / de overeenkomst eindigt aan het einde van de bepaalde tijd.
 3. Indien partijen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn zijn overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Bij overschrijding van deze termijn dient de klant A-Vision Solutions schriftelijk een redelijke termijn te geven om de werkzaamheden te beëindigen, alvorens hij het contract kan beëindigen of schadevergoeding kan eisen.

Opzegging van het contract voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. De consument heeft het recht om een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom

 1. A-Vision Solutions behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, model- en modelrechten, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, informatiedragers of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, schaalmodellen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Het is de klant niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te kopiëren of te laten kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A-Vision Solutions, noch deze aan derden te tonen en/of ter beschikking te stellen of op enige andere wijze te gebruiken.

Vertrouwelijkheid

 1. De klant houdt alle informatie die hij ontvangt (in welke vorm dan ook) van A-Vision Solutions vertrouwelijk.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie over A-Vision Solutions waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij kan verwachten dat openbaarmaking ervan schade aan A-Vision Solutions kan toebrengen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie geheim houdt.
 4. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die reeds openbaar is gemaakt voordat de klant deze informatie heeft gehoord of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg is van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke verplichting
 5. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Sancties

 1. Indien de klant de artikelen van deze algemene voorwaarden inzake geheimhouding of intellectuele eigendom schendt, verbeurt hij namens A-Vision Solutions een onmiddellijk opeisbare boete van € 1000,- indien de klant een consument is en € 5000,- indien de klant een bedrijf is, voor elke overtreding en bovendien een bedrag van 5% van bovengenoemd bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete is geen feitelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist.
 3. De verbeurdverklaring van de in het eerste lid van dit artikel genoemde boete laat de overige rechten van A-Vision Solutions, waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen, onverlet.

Schadeloosstelling

 

De klant vrijwaart A-Vision Solutions voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door A-Vision Solutions geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een product of dienst van A-Vision Solutions zo snel mogelijk te onderzoeken op mogelijke tekortkomingen.
 2. Indien een geleverd product of dienst niet voldoet aan hetgeen de afnemer redelijkerwijs van de overeenkomst mag verwachten, dient de afnemer A-Vision Solutions hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na de ontdekking van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De consument moet A-Vision Solutions hiervan op de hoogte brengen binnen twee maanden na de ontdekking van de tekortkomingen.
 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomingen zodat A-Vision Solutions adequaat kan reageren.
 5. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat A-Vision Solutions gedwongen wordt andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting voor consumenten, dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.

Het geven van een bericht

 1. De klant dient A-Vision Solutions schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling A-Vision Solutions daadwerkelijk (op tijd) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

 

Indien A-Vision Solutions een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van die overeenkomst aan A-Vision Solutions verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid van A-Vision Solutions

 1. A-Vision Solutions is alleen aansprakelijk voor schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
 2. Indien A-Vision Solutions aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. A-Vision Solutions is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien A-Vision Solutions aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) betaling van de schade door een verzekeringsmaatschappij is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen niet leiden tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Aflooptermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van A-Vision Solutions vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.

 

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien A-Vision Solutions toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming geen rechtvaardiging vormt voor ontbinding wegens het bijzondere karakter ervan of omdat zij van geringe betekenis is.
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door A-Vision Solutions niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat A-Vision Solutions in gebreke is gebleven.
 3. A-Vision Solutions heeft het recht de overeenkomst met de afnemer te ontbinden, indien de afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, of indien de omstandigheden A-Vision Solutions goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet in staat zal zijn zijn verplichtingen naar behoren na te komen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van A-Vision Solutions in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet worden toegerekend aan A-Vision Solutions in enige situatie die onafhankelijk is van de wil van A-Vision Solutions, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van A-Vision Solutions kan worden verlangd.
 2. 2. De overmachtsituatie als bedoeld in lid 1 is ook van toepassing - maar niet beperkt tot: de noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen in stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor A-Vision Solutions een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat A-Vision Solutions daaraan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minstens 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. A-Vision Solutions is in een situatie van overmacht geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft verkregen.

Wijziging van de overeenkomst

 

Indien het na het sluiten van de overeenkomst en vóór de uitvoering ervan noodzakelijk blijkt de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg dienovereenkomstig aan.

 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. A-Vision Solutions is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door A-Vision Solutions vooraf zoveel mogelijk met de klant besproken.
 4. De consument heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen in geval van een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn rechten uit hoofde van een overeenkomst met A-Vision Solutions niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A-Vision Solutions.
 2. Deze bepaling geldt als een bepaling met een vermogensrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat A-Vision Solutions voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar A-Vision Solutions is gevestigd is uitsluitend bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

 

Opgesteld op 1 september 2020.